X

شبکه ملی بهره‌وری ایران (شبا)

«بهره‌وری» یک مفهوم جامع بوده و فراتر از یک ابزار یا یک رویکرد می باشد. صرف نظر از تعریف فنی بهره‌وری که نسبت ستانده بر نهاده است، بهره‌وری یک نگرش، فرهنگ و یک برداشت ذهنی از کار و زندگی به شمار می آید که از طریق بکارگیری راه های مختلف و عقلانی، سعی در جلوگیری از اتلاف نیرو، انرژی، منابع و زمان داشته و ظرفیت ها و قابلیت ها را ارتقا می دهد. هدف نهایی بهره‌وری هوشمندانه کردن فعالیت ها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است.

  ورود به شبکه ملی بهره وری ایران