X

ماده پنج برنامه ششم توسعه

ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه


الف- دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مكلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند. تبصره- این حكم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده كل‌قوا از طریق ستاد كل نیروهای مسلح اجراء می‌شود. ب- در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری، دولت مكلف است نسبت به اندازه‌گیری كارایی و بهره‌وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

راهنمای اجرایی بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم


راهنمای اجرایی بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه، روز سه‌شنبه، یكم آبان‌ماه 1397 از سوی جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور به روسای دستگاه‌های اجرایی كشور ابلاغ شد. این راهنمای اجرایی كه از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران تدوین شده، به‌منظور تسهیل و تسریع در اجرای بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه و نیز اقدامات اجرایی برنامه نهم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) با موضوع تحقق سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی (موضوع جدول 2ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه) ابلاغ شده است. همچنین در این ابلاغیه با بیان لزوم توجه بیش از پیش وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مقوله بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی و ارائه خدمات بهتر و كم‌هزینه‌تر به مردم، بر فعال كردن كمیته بهره‌وری به‌عنوان حوزه متولی دستگاه‌ها مطابق با نظام‌نامه متولیان بهره‌وری و شناسایی و توانمندسازی متخصصان حوزه‌های مرتبط و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشاوره كشور در حوزه مدیریت و بهره‌وری با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران تاكید شده است. در این راهنمای اجرایی كه با رویكرد مساله محور طراحی شده، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با شناسایی مسائل و مصادیق عدم بهره‌وری در بخش‌های مربوط به خود راهبردهایی را برای غلبه بر این مسائل در سه سطح درون واحدهای اقتصادی، محیط اقتصاد خرد و محیط اقتصاد كلان ارائه كنند. شناسایی مسائل از نگاه خرد و استفاده نظام‌مند از ظرفیت فعالان اقتصادی بخش، از دیگر ویژگی‌های این برنامه اجرایی است. همچنین در این برنامه اجرایی، ضمن تشریح تكالیف قانونی و وضعیت بهره‌وری در اقتصاد كلان كشور و تبیین مدل مفهومی و اجرایی چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، نحوه استقرار این چرخه در 10 گام ارائه شده است. شایان ذكر است كه در بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح مكلف شده‌اند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاه‌های اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند..

 عنوانحجم 
کاربرگ ب-گام 3 راهنمای اجرایی13.32 KBدانلود
کاربرگ د-گام 4 راهنمای اجرایی18.72 KBدانلود
کاربرگ <و>14.21 KBدانلود
شیوه نامه پایش برنامه های ارتقاء بهره ورینامشخصدانلود
فرم تجمیع گزارشات توسط دستگاه تابعه ملینامشخصدانلود
فرم تجمیع گزارشات استانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استاننامشخصدانلود
شناسنامه اقداماتنامشخصدانلود
کاربرگ ج-گام 2 راهنمای اجرایی19.12 KBدانلود
کاربرگ الف 1 و الف 2-گام 1 راهنمای اجرایی85.62 KBدانلود
فرم های مندرج در دستورالعمل پیشنهادی مربوط به گام های 5 تا 7 راهنمایی اجرایی ماده 5 ق ب ش ت21.81 KBدانلود
دستورالعمل پیشنهادی مربوط به گام های 5 تا 7 راهنمای اجرایی ماده 52.96 MBدانلود
کاربرگ ز-گام 6 راهنمای اجرایی11.73 KBدانلود
کاربرگ ه-گام 5 راهنمای اجرایی11.87 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی بخش حمل و نقل-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.47 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی بخش صنعت-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.69 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی بخش ساختمان-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.82 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی زیر بخش پولی و مالی-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.16 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی بخش ارتباطات-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.57 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی زیر بخش رفاه اجتماعی-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی151.05 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی زیر بخش گردشگری-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.74 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی زیربخش سایر خدمات عمومی و اجتماعی-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.88 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی زیربخش خدمات اجتماعی (فرهنگ، ورزش و تفریح)-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.62 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی زیر بخش بهداشت و خدمات اجتماعی-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.93 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی زیر بخش بازرگانی-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.64 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی زیر بخش آموزش عالی-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی149.50 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی زیر بخش آموزش ابتدایی تا متوسطه-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.74 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی زیر بخش امور عمومی-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.13 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی بخش نفت-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.51 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی بخش معدن-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.47 KBدانلود
قالب برنامه عملیاتی بخش آب، برق و گاز-فرم گام 7 راهنمایی اجرایی150.54 KBدانلود
دستورالعمل تکمیل کاربرگ های ب و د464.23 KBدانلود
دستورالعمل تکمیل کاربرگ های "ب" و "د" + ویژه دستگاه های فرابخشی و امور عمومی421.12 KBدانلود
دستورالعمل تکمیل کاربرگ ج270.41 KBدانلود
دستورالعمل تکمیل کاربرگ "ج" + ویژه دستگاه های فرابخشی و امور عمومی335.30 KBدانلود

برای مشاهده ویدیو های مربوط به کارگاه آموزشی 28 و 29 اردیبهشت ماه 1399 با عنوان "معرفی روش‌های مساله‌شناسی برای تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری"  اینجا  را کلیک کنید.

 

جهت مشاهده اخبار ماده پنج برنامه ششم توسعه روی لینک زیر کلیک کنید.