تاریخ: یکشنبه 17 مرداد 1400
تعداد بازدید: 92
کد خبر: 2567

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استقرار چرخه بهره‌وری را در دستور کار قرار داد

مطابق با تکلیف قانونی مندرج در ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر استقرار چرخه بهره‌‌وری در کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نیز درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه 16/05/1400 جلسه توجیهی آموزشی با حضور کارشناس برنامه‌ریزی و پایش بهره‌وری به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه، ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص الزامات قانونی اجرایی نمودن چرخه بهره‌وری، راهنمای اجرایی بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه و نحوه تکمیل نمودن کاربرگ‌های مربوطه توسط کارشناس آن سازمان به تفصیل تشریح گردید و در ادامه به سوالات و ابهامات مطرح شده در مورد دستورالعمل محاسبه شاخص‌های بهره‌وری، ابلاغیه سال 1395، پاسخ داده شد.

در پایان جلسه، مقرر گردید تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح کاربرگ‌های مربوط به گام اول چرخه بهره‌وری، اقدام به پبمودن و تکمیل گام دوم راهنمای اجرایی نموده و در ادامه با همکاری و تعامل کارشناس رابط سازمان با دستگاه مذکور، بتوانند وقفه زمانی به وجود آمده را پوشش داده و برنامه ارتقای بهره‌وری آن دستگاه را در اسرع وقت ارائه نمایند.

اشتراک گذاری
New Comment

آرشیو زمانی

طراحی سایت