تاریخ: یکشنبه 27 مهر 1399
تعداد بازدید: 35
کد خبر: 2293

 پیشرفت استقرار چرخه بهره وری در "وزارت راه و شهرسازی" بررسی شد

مطابق با اهداف تعیین‌شده در ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه و تکالیف مندرج در ماده 5 این قانون، وزارت راه و شهرسازی، به عنوان متولی اصلی بخش های حمل و نقل و ساختمان در کشور، جمع بندی اولیه مسایل بهره وری خود را در جلسهای به تاریخ 1399/07/27 در محل دفتر معاونت حمل و نقل "وزارت راه و شهرسازی" ارایه کرد.
در این جلسه شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل و نقل و رییس کمیته بهره وری وزارت راه و شهرسازی، ضمن تبیین مسایل بهره وری بخش راه و ساختمان، برنامه های وزارت‌ راه و شهرسازی را درخصوص ارتقای بهره وری از جمله : تعریف پروژه تدوین شاخص های اختصاصی بهره وری مطرح کرد. 
در ادامه بهروز محمودی، معاون راهبری سازمان ملی بهره وری ایران، ضمن تبیین رویکرد سازمان در خصوص پایش عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور مطابق با راهنمای اجرایی بند الف ماده (5) قانون برنامه ششم، ارایه توضیحات تکمیلی و بیان نکات و الزامات فنی در خصوص مسائل اختصاصی بهره ‌وری بخش ‌های یادشده پرداخت. همچنین در این جلسه، مدیر برنامه‌ریزی و پایش بهره‌وری و کارشناس راهبر دستگاه نیز ، توضیحاتی درخصوص نحوه تدوین برنامه‌های ارتقای بهره وری دستگاه ارایه کردند.
در انتها مقرر شد، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی نسبت به جمع بندی کاربرگ های دستگاه های زیرمجموعه، به منظور تدوین برنامه های ارتقای بهره وری و ارسال آن به سازمان ملی بهره وری ایران اقدام نمایند.
 

اشتراک گذاری
New Comment

نام

ایمیل

وب سایت

آرشیو زمانی

005625
طراحی سایت