مركز اسناد

 عنوانحجم 
نظامنامه متولیان بهره وری دستگاه های اجرایی كشور.pdf 338.86 KBدانلود
دستورالعمل سنجش بهره وری در بنگاه تولیدی.pdf926.95 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان انرژی اتمی ایران.pdf508.61 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان برنامه و بودجه كشور.pdf498.41 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری بانك مركزی ج.ا.ا.pdf503.57 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.pdf516.76 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران.pdf417.43 KBدانلود
ابلاغیه دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان حفاظت محیط زیست.pdf417.43 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان برنامه و بودجه كشور.pdf235.67 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان حفاظت محیط زیست.pdf306.22 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.pdf288.08 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان انرژی اتمی ایران.pdf410.11 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.pdf410.11 KBدانلود
دستور العمل محاسبه شاخص های بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران.pdf243.08 KBدانلود
ابلاغيه نظامنامه متوليان بهره وری دستگاه های اجرايی كشور.pdf836.04 KBدانلود
ابلاغيه دستورالعمل سنجش شاخص های بهره وری.pdf5.56 MBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت ورزش و جوانان.pdf926.95 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت نيرو.pdf926.95 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت نفت.pdf398.72 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت كشور.pdf315.99 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.pdf926.95 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت صنعت، معدن و تجارت.pdf385.68 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری.pdf426.28 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت راه و شهرسازی.pdf299.36 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت دادگستری.pdf343.96 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت جهاد كشاورزی.pdf382.78 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح.pdf391.99 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی.pdf267.36 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.pdf556.48 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت امور و اقتصاد دارايی.pdf518.72 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت امور خارجه.pdf239.29 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت آموزش و پرورش.pdf926.95 KBدانلود
دستورالعمل محاسبه شاخص های بهره وری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.pdf425.28 KBدانلود
001781
طراحی سایت