مقاله‌های سازمان ملی بهره وری ایران

 عنوانحجم 
تشكل‌ها و جايگاه آنها در رشد بهره‌وری.pdf263.23 KBدانلود
تبلور خودباوری ملي در فوتبال.pdf207.59 KBدانلود
چكیده طرح پژوهشی ارزیابی وضعیت مصرف آب در كارواش‌های سطح شهر تهران و امكان استفاده مجدد از آب مصرفی.pdf151.97 KBدانلود
چكیده طرح پژوهشی برچسب انرژی ساختمان در راستای ارتقای بهره وری انرژی در ساختمان ها.pdf128.42 KBدانلود
گزارش بررسی شاخص شدت و بهره وری انرژی در جهان 2015.pdf1.24 MBدانلود
گزارش بررسی بهره وری انرژی در كارگاه های ده نفر كاركن و بیشتر 1393-1383.pdf835.09 KBدانلود
بررسی شاخص های تولید، مزد و حقوق، اشتغال و بهره وری نیروی كار در صنایع بزرگ با 100 نفركاركن و بیشتر- 90 تا 94.pdf910.33 KBدانلود
بررسی وضعیت بهره وری نیروی كار و بهره وری دستمزد (رقابت پذیری نیروی كار) در صنایع با ۱۰ نفركاركن و بیشتر ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳.pdf2.46 MBدانلود
كار مفید؟ كار واقعی؟ یا بهره وری نیروی كار!.pdf336.60 KBدانلود
تقویت رشد بهره وری .pdf465.90 KBدانلود
نقش كارآفرینی و نوآوری در ارتقای بهره وری.pdf2.01 MBدانلود
گزینه های پیش رو در ارتقای بهره وری آب با تاكید بر نقش بازیافت آب.pdf60.61 KBدانلود
مقاله ارزیابی تغییرات شاخص رقابت‌پذیری كشور.pdf549.54 KBدانلود
ملاحظاتی كاربردی در مدل سازی سنجش بهره وری.pdf429.11 KBدانلود
كشاورزی عمودی گامی در جهت ارتقای بهره وری.pdf1.47 MBدانلود
كارایی انرژی: ضرورت، سیاست ها و راهكارهای اجرایی.pdf3.41 MBدانلود
قیمت گذاری و ارزش گذاری منابع طبیعی، زیست محیطی و بهره وری سبز.pdf2.42 MBدانلود
طراحی نقشه هوشمند اقلیم كشاورزی (بهبود بهره وری و كارایی آب).pdf1.16 MBدانلود
شاخص های موثر و مناسب جهت ارزیابی بهره وری سبز.pdf3.20 MBدانلود
سیاست های 25گانه صرفه جویی انرژی (همراه با توصیه های سیاستی).pdf1.88 MBدانلود
سند مفهومی برنامه جامع بهره وری كشور.pdf61.30 MBدانلود
توصیه نامه كارگاه اندازه گیری بهره وری كشاورزی.pdf1.08 MBدانلود
بهبود بهره وری در بخش كشاورزی.pdf1.23 MBدانلود
بهره وری در متون دینی.pdf671.36 KBدانلود
طراحی سایت